Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 865 826, DIČ: 202 292 8864, SK 202 292 8864. Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114460/B.

Liptovar je pivovar a pivovarská reštaurácia. Spoločnosť sa zaoberá výrobou piva, jeho následným predajom a distribúciou. Druhou hlavnou činnosťou sú reštauračné služby. Spravujeme osobné údaje zákazníkov, ktorí si prostredníctvom nášho internetového obchodu vytvoria objednávku z našich ponúkaných produktov.

2. Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávame?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Na našom webe www.liptovar.sk spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo.

E-mailová adresa, ktorú ste zadali na našom webe v kontaktnom formulári, je využívaná na zasielanie tipov a noviniek z oblasti pivovarníctva a predaja produktov (ak ste zaškrtli takúto možnosť) a s ním súvisiaceho podnikania. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou mojej webstránky (z akej stránky ste prišli, ako dlho a aké podstránky ste prezerali atď.)

V prípade, že vaše údaje zadáte do elektronického formulára na vytvorenie webovej stránky alebo za účelom kontaktovania nás (na tento účel môžeme používať formuláre Google Forms), využívame ich na účely ďalšej komunikácie, na účely fakturácie a na ďalšiu komunikáciu s vami v súvislosti s vašou webovou stránkou alebo vašimi požiadavkami. Keďže ide o citlivé údaje, aby sme mohli vytvoriť čo najlepšiu prezentáciu o vás a vašom podnikaní, uchovávame ich s čo najväčšou zodpovednosťou.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujem zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Údaje zadané do elektronického formulára zbieram formou služby Google Forms spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj naša e-mailová komunikácia prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti alebo tiež spoločnosti Webglobe – Yegon. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google viď: https://policies.google.com/privacy a spoločnosti Webglobe – Yegon viď.: https://wy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujeme vás, že aj v týchto prípadoch budeme dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytneme vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujeme za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábame. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránime ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobíme tak až po vašom výslovnom súhlase).

4. Vaše práva / Ako dotknutá osoba máte právo na –

prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov,
opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,
obmedzenie nakladania s osobnými údajmi vrátane práva požadovať vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo nám napíšte na: faktury@liptovar.sk). Vaše údaje budeme uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových).

prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate; v takom prípade Vám ich zašleme v štruktúrovanom bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (napr. *.pdf, alebo niektorý z tabuľkových formátov), pokiaľ takto údaje spracujeme. Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému prevádzkovateľovi osobných údajov, máme povinnosť tak urobiť, avšak len v prípade, ak ich takto už spracúvame.

vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak sme ich spracovávali na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).
Všetky vaše požiadavky spracujeme do 48 hodín od ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavíme do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou. Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán ak podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

V prípade, ak zistíte, že spracúvame Vaše osobné údaje:

 1. a)  Aj napriek tomu, že ich spracovanie nie je potrebné na účely, na ktoré sme ich získali.
 2. b)  Odvoláte súhlas na ich spracovanie a zároveň nebude existovať žiaden iný dôvod na ich

  spracovanie (samozrejme len v prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe

  Vášho súhlasu).

 3. c)  Pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní

  preukázať oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, ktoré prevážia Vaše záujmy, Vaše práva

  a slobody či výkon alebo hájenie Vašich právnych nárokov.

 4. d)  Neoprávnene.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu faktury@liptovar.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na plnenie akejkoľvek právnej povinnosti alebo plnenie úloh uskutočnených vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo hájenie našich právnych nárokov.

5. Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, pomocou dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme všetky aktuálne dostupné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje ochránili a zamedzili ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

6. Kontaktné osoby

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte na nás prostredníctvom kontaktného formuláru, emailu alebo telefónneho čísla uvedeného v kontaktoch.

Tieto zásady platia s účinnosťou od 25.mája 2018.

Potvrď, že si už mal 18 rokov.

Ak nie, vráť sa, keď ich budeš chcieť niečím zapiť.

preloader